VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZMEGÁLLAPODÁS

 

Kérjük, hogy a program használata előtt gondosan olvassa el az alábbi licenszmegállapodást. A megállapodás elfogadásával Ön hozzájárul, hogy felhasználó vagy engedélyes legyen, és kijelenti, hogy teljes mértékben elfogadja a jelen licenszmegállapodás minden feltételét. Amennyiben nem fogadja el a jelen megállapodás feltételeit, ne telepítse a programot. Amennyiben használatba veszi a programot, a PANDA úgy tekinti, hogy Ön elfogadja a jelen licenszmegállapodás feltételeit.

A jelen licenszmegállapodás az engedélyes és a PANDA SECURITY, S.L. (a továbbiakban: „PANDA”) között a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodást tartalmazza. Ahol a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, a jelen licenszmegállapodás feltételei elsőbbséget élveznek minden olyan reklámanyaggal vagy egyéb közléssel szemben, amely bármilyen tekintetben ellentmond a jelen licenszmegállapodás bármely feltételének vagy amely a jelen licenszmegállapodásnál korábban keletkezett.

A jelen licenszmegállapodás feltételeinek elfogadása nem ruházza át az engedélyesre a PANDA vagy annak szoftverszállítói tulajdonában lévő olyan program tulajdonjogát, amelyre a jelen megállapodás nem terjed ki.

1. – LICENSZENGEDÉLY. – A jelen megállapodással a PANDA korlátozott, nem kizárólagos és át nem ruházható jogot biztosít az engedélyes számára, hogy a programot és a kapcsolódó dokumentációt a megállapodásban kikötött feltételek szerint, a megállapodásban meghatározott ideig használja.

Próbaverzió esetén az engedélyes a verziót kizárólag a PANDA által megjelölt időszakban használhatja. Az időszak meghosszabbításához a PANDA írásos engedélye szükséges. A licenszmegállapodásban meghatározottakon túl a PANDA a program próbaverzióira semmiféle garanciát nem vállal. A próbaverziók a jelen szerződés szerinti "adott állapotban" kerülnek szállításra.

Egy adott termék promóciós verziói egy alkalommal és legfeljebb egy számítógépre telepíthetők. Hasonlóképpen ugyanazon terméknek mindenkor legfeljebb egy promóciós verziója lehet telepítve egy adott számítógépen.

Az OEM verzió kizárólag hardverrel együtt értékesíthető a Panda által meghatározott feltételek szerint. A PANDA fenntartja a jogot az OEM verziók letiltására vagy zárolására, amennyiben tudomást szerez arról, hogy ezeket a feltételeket nem tartották be.

Amennyiben az engedélyes nem fizeti meg a havi vagy rendszeres előfizetési díjat, illetve amennyiben az előfizetés időtartama lejár, akkor az előfizetéses verziók esetén az engedélyes elveszíti a programhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát.

A jelen licenszmegállapodás feljogosítja az engedélyest, hogy a programot annyi számítógépen és/vagy kiszolgálón használja, ahány licenszet vásárolt. A többszörös licenszcel rendelkező termékeknél a szolgáltatási időszak minden licenszre vonatkozóan az első licensz aktiválásával kezdődik.

Hálózati környezetben a kiszolgálóra csatlakozó számítógépek vagy felhasználók maximális számával megegyező számú licenszet kell vásárolni. A számítógépek száma, amelyre a terméket telepítették, nem haladhatja meg a program licenszigazolásában megjelölt szerződött licenszszámot (amennyiben a megvásárolt programhoz mellékeltek ilyen igazolást).

A hálózatba nem kötött számítógépek esetében minden olyan számítógéphez licenszet kell vásárolni, amelyre az engedélyes telepíti a programot. A számítógépek száma, amelyre a terméket telepítették, nem haladhatja meg a program licenszigazolásában megjelölt szerződött licenszszámot (amennyiben a megvásárolt programhoz mellékeltek ilyen igazolást).

A licensz mindkét fenti esetben kizárólag a licenszigazolásban megjelölt szerződött programra vonatkozik (amennyiben a megvásárolt programhoz mellékeltek ilyen igazolást).

2. – SZELLEMI TULAJDONJOG. – A jelen program, ideértve a hozzá kapcsolódó összes dokumentációt és információt, a PANDA és/vagy szoftverszállítóinak kizárólagos tulajdona. A jelen megállapodás alapján a PANDA által a licenszjogosult számára biztosított minden programhoz, dokumentációhoz és bármely más termékhez mint szellemi alkotáshoz fűződő jog (ideértve a szerzői jogot is) a PANDA-t vagy annak szoftverszállítóit illeti.

A PANDA engedélyezi a programjainak és termékeinek felhasználását olyan összehasonlító vizsgálatokban, amelyek objektívek, jóhiszeműek és az elfogadott vagy szokásos szakmai gyakorlat szerint készülnek. Ilyen vizsgálatok kizárólag az érintett programok és termékek legfrissebb verzióin végezhetők.

3. – BIZTONSÁGI MÁSOLAT. – A jelen licenszmegállapodás értelmében a CD-ROM tartalmáról vagy az internetről letöltött fájlokról csak egyetlen biztonsági másolat készíthető, és csak akkor, ha a másolat a szoftverek tulajdonjogaira vonatkozó összes figyelmeztetést tartalmazza.

4. – A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOSÍTÁSA. – Az engedélyes tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen megállapodással számára biztosított program vagy termék fejlesztését a PANDA a megállapodás időtartama alatt megszüntetheti más termékek fejlesztése miatt annak érdekében, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel, és biztosítsa termékeinek megfelelő továbbfejlesztését. Ilyen esetekben az engedélyes másik terméket vagy programot választhat a PANDA termékmigrációs irányelveinek megfelelően. Ebben az esetben az engedélyes vállalja, hogy elfogadja a termékmigrációs irányelvek feltételeit, és szükség esetén azokhoz igazítja a számítógépét. Az új programhoz vagy termékhez való migráció lehet költségmentes vagy térítésköteles is attól függően, hogy a PANDA milyen forrást használt fel az új program vagy termék kutatásához és fejlesztéséhez, és hogy az új termék vagy program mennyiben különbözik a korábbi terméktől, illetve programtól.

Az engedélyes elfogadja, hogy a szerződéses viszony tartama alatt a PANDA változtathatja vagy módosíthatja a szolgáltatásait annak érdekében, hogy igazodjon a fent említett technológiai fejlődéshez.

Az engedélyes köteles elfogadni ezen változtatásokat anélkül, hogy bárminemű ellenszolgáltatást követelne. A PANDA minden ilyen változásról értesíti az engedélyest.

A szerződés lejárta, illetve a termék vagy szolgáltatás megújítása esetén az engedélyes tudomásul veszi, hogy a program szolgáltatásai és/vagy jellemzői időközben módosulhattak a technológiai fejlődés követése érdekében, és ennek megfelelően az engedélyesnek új verzióra, programra vagy termékre kell váltania a PANDA által kialakított irányelveknek megfelelően.

Amennyiben az engedélyes a PANDA valamely termékének vagy programjának korábbi verzióját annak újabb verziójára vagy a PANDA egy új termékére, illetve programjára frissíti, akkor kizárólag a frissített verziót, programot vagy terméket jogosult használni, és a használat során kizárólag az új program, verzió vagy termék dokumentációjára, anyagaira és specifikációira vonatkozó feltételeket veheti figyelembe. Az engedélyes ilyen esetben köteles a korábbi verzióhoz kapcsolódó anyagokat törölni.

A jelen licenszmegállapodás elfogadásával az engedélyes a program szolgáltatásainak és jellemzőinek minden ilyen változását elfogadja. Kérjük, a jelen licenszszerződés elfogadása előtt ellenőrizze az ilyen módosításokat.

5. – ADATGYŰJTÉSI TECHNOLÓGIA. – A PANDA tájékoztatja az engedélyest, hogy egyes programjai és termékei esetében adatgyűjtési technológiát használhat műszaki adatok gyűjtéséhez (ideértve a gyanús fájlokat is) annak érdekében, hogy továbbfejlessze a programokat vagy termékeket, biztosítsa a kapcsolódó szolgáltatásokat, ezeket a felhasználók igényeihez igazítsa, és megakadályozza a program vagy termék licensz nélküli vagy jogosulatlan használatát. Az engedélyes tudomásul veszi, hogy a PANDA ezeket az adatokat a programhoz vagy termékhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során felhasználhatja. Az engedélyes tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PANDA frissítéseket vagy kiegészítéseket biztosíthat a programhoz vagy termékhez, amelyek automatikusan letöltődnek az engedélyes számítógépére.

Hasonlóképpen előfordulhat, hogy az engedélyesnek a program licenszbe vétele és használata céljából bizonyos személyes adatokat kell megadnia a PANDA cégnek. A PANDA a jelen megállapodás útján tájékoztatja az engedélyest arról, hogy az engedélyes által a programmal kapcsolatos szerződéskötés és a program használata eredményeként a PANDA cégnek átadott személyes adatokat a PANDA felhasználja a PANDA adataihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, a szerződéses kapcsolat fenntartása és marketinginformációk bármilyen (akár elektronikus) formában történő küldése érdekében. Az engedélyes hozzájárul a személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséhez és felhasználásához. A PANDA tájékoztatja az engedélyest, hogy ezeket a személyes adatokat az érvényben lévő jogszabályokkal és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban kezeli. Az Adatvédelmi Nyilatkozat az alábbi címen érhető el: http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/media/legal-notice/#e10

A termék a szolgáltatás részeként a licenszek figyelemmel követése, valamint a termékhez és annak használatához kapcsolódó esetleges problémák észlelése és ellenőrzése érdekében megadja az engedélyes számítógépének nevét és IP-címét. Az engedélyes ezt tudomásul veszi és engedélyt ad arra, hogy a PANDA ezt az IP-címet nyilvántartásba vegye.

6. – KORLÁTOZOTT GARANCIA. – A PANDA garantálja, hogy a program a kézhezvételtől számított 90 (kilencven) napig a vele együtt szállított dokumentációnak és/vagy a súgófájlnak megfelelően biztosítja legfontosabb funkcióit, és ezen időtartam alatt minden gyártási vagy működési hibától mentes lesz. A jelen rendelkezés a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályokat nem érinti. A szolgáltatások megfelelő aktiválása esetén a PANDA a fenti időszakra az alábbi korlátozott szavatossági nyilatkozatot teszi, amely tartalmazza a PANDA által vállalt teljes garanciát a jelen licenszmegállapodás alapján licenszbe adott program, termék vagy dokumentáció hibája esetén. A PANDA garantálja az engedélyes számára minden, a program működését lehetetlenné tevő hibás optikai adathordozó, illetve hibás nyomtatott anyag kijavítását vagy cseréjét. Ez a korlátozott javítási és cseregarancia vonatkozik az internetről letöltött programokra is, amennyiben a PANDA a programot ilyen módon szállította. Hibás optikai adathordozó vagy nyomtatott anyag cseréje esetén a kedvezményezett a hibás példányokat köteles átadni a PANDA részére. Cserére mindaddig nem kerül sor, amíg az engedélyes az eredeti nyomtatott anyagot vagy optikai adathordozót a PANDA részére el nem juttatta. Az utóbbi rendelkezés az interneten keresztül rendelkezésre bocsátott nyomtatott dokumentációra nem vonatkozik.

7. – FELELŐSSÉGKIZÁRÁS. – A jelen garancia nem terjed ki az elveszett, ellopott és véletlenül megsérült, nem rendeltetésszerűen használt vagy engedély nélkül módosított anyagokra, valamint az olyan anyagokra, amelyek hibája a licenszjogosultnak vagy harmadik félnek tulajdonítható. A PANDA nem vállal felelősséget a licenszbe adott program működésében külső műszaki berendezés által okozott hibáért. A PANDA tájékoztatja továbbá az engedélyest, hogy amennyiben az engedélyes a PANDA technikai támogatási szolgáltatása helyett harmadik fél által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe, a PANDA a harmadik fél által végzett tevékenységek tekintetében minden felelősségét kizárja.

A PANDA a programot „as-is” (adott állapotban) biztosítja, és semmilyen igényt nem ismer el, amely azon alapul, hogy a termék nem teljesíti feltételezett funkcióit, kivéve a 6. pontban kifejezetten megjelölt funkciókat. A PANDA nem garantálja sem a program hibamentességét, sem annak megszakításmentes működését. Az engedélyes a saját felelősségére tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fájlok vírusfertőzés okozta módosulása következtében előfordulhat, hogy a vírusmentesítési folyamat ezekben a fájlokban előre nem látható változtatásokat okozhat.

Az engedélyes felelős a program mások általi használatáért. Az engedélyes vállalja, hogy visel minden olyan veszteséget és/vagy kárt és költséget, amelynek oka a programnak vagy frissítéseinek összeférhetetlensége más gyártóknak az engedélyes által telepített szoftvereivel, vagy ha bármely más olyan probléma merül föl, amelynek oka a két program kölcsönhatása vagy megegyező kódsorozata.

A jelen licenszmegállapodásban meghatározottakon túl a PANDA semmilyen körülmények között nem tartozik kárfelelősséggel olyan károkért, amelyek meghaladják az engedélyes által a programért fizetett díjat, függetlenül attól, hogy az engedélyes értesítette-e a PANDA céget az ilyen károk lehetőségéről.

8. – NAGY KOCKÁZATÚ KÖRNYEZETEK. – A program nem hibamentes (hibatűrő) működést megkövetelő veszélyes környezetekben történő felhasználásra készült, tehát nem alkalmas atomerőművekben, repülőgép-navigációs vagy kommunikációs rendszerekben, a légirányításban, védelmi vagy fegyverrendszerekben, életfunkciókat fenntartó rendszerekben vagy bármely más olyan területen történő felhasználásra, ahol bármilyen szoftverhiba közvetlenül halált, személyi sérülést, illetve súlyos anyagi vagy környezeti kárt okozhat. A PANDA kifejezetten kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a program e tevékenységekre való alkalmasságára vonatkozóan.

9. – ÁTRUHÁZÁSI KORLÁTOZÁSOK; A LICENSZ MEGSZŰNÉSE. – Az engedélyes a PANDA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a program licenszbe vagy allicenszbe adására, forgalmazására, kölcsönzésére és átruházására. A licenszmegállapodás megszűnésekor az engedélyes köteles azonnal felhagyni a program használatával, és megsemmisíteni annak valamennyi példányát vagy visszajuttatni azokat a PANDA részére.

10. – EGYÉB KORLÁTOZÁSOK. – A programot a PANDA CD-ROM-on vagy az interneten keresztül biztosítja az engedélyes számára. A program csak az engedélyes saját számítógépén/számítógépein használható. A programot tilos az engedélyestől különböző személy tulajdonában lévő számítógépen felhasználni, valamint más felhasználónak kölcsönadni, bérbe adni, lízingelni, elajándékozni, adományként felajánlani vagy egyéb módon átruházni.

Az engedélyes a jelen licenszmegállapodás alapján a részére biztosított jogokat nem ruházhatja át. Az engedélyes nem jogosult a jelen programot visszafordítani, annak kódját visszafejteni, valamint annak részeit vagy egészét elemeire bontani.

Az engedélyezett nem jogosult a szoftver, a szolgáltatások, illetve a termékhez mellékelt bármely egyéb dokumentáció vagy anyag részben vagy egészében történő módosítására.

11. – JOGHATÓSÁG. – A jelen licenszmegállapodásra a spanyol jog az irányadó. A megállapodás értelmezésével vagy joghatásával kapcsolatban felmerülő bármely kétség vagy vita eldöntésére a bilbaói bíróság a kizárólagosan illetékes bíróság. Mindkét fél kifejezetten lemond minden más, esetlegesen rá vonatkozó joghatóságról.

12. – ÁLTALÁNOS FELHATALMAZÁS. – Az engedélyes felhatalmazza a PANDA alkalmazottait arra, hogy őt a jelen licenszfeltételek betartásának ellenőrzése céljából felkeressék.

Az engedélyes tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben nem tartja be a jelen licenszmegállapodás feltételeit, a PANDA jogi úton kereshet elégtételt. A PANDA fenntartja a jogot a jelen licenszmegállapodás előzetes figyelmeztetés nélküli felmondására, ha annak rendelkezéseit az engedélyes nem tartja be.

Amennyiben a jelen licenszmegállapodás bármely rendelkezése jogszabályba ütközik, úgy a rendelkezés semmisnek tekintendő anélkül, hogy ez a megállapodás egészét befolyásolná vagy annak semmisségét vonná maga után.

A PANDA kifejezetten fenntartja magának az összes jogot, amelyet a jelen megállapodással nem biztosított az engedélyesnek.

INGYENES SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK.

A jelen megállapodásban licenszbe adott terméken keresztül elérhető SafeBrowser eszköz az engedélyes számára az általános nyilvános licensz („General Public License” – GPL) vagy más, ahhoz hasonló ingyenes szoftverlicensz alapján licenszbe vagy allicenszbe adott programokat tartalmaz vagy tartalmazhat. Az ilyen licenszek egyebek mellett feljogosítják az engedélyest bizonyos programok részben vagy egészben történő másolására, módosítására és mások számára történő terjesztésére, valamint az azok forráskódjához történő hozzáférésre.

Továbbá a termék magában foglal egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a Panda Cloud Cleaner program alatt történő rendszerindítást a Tiny Core Linux program alapján. Erről a projektről ezen a címen találhat bővebb tájékoztatást: http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/. Az említett javító segédprogram fejlesztéséhez használt projekt verzióról ezen a címen találhat bővebb tájékoztatást: http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/3.x/release/. Ez egy ingyenes szoftver projekt, amely a GNU általános nyilvános licensz („General Public License” – GPL) 2. verziójának hatálya alá tartozik.

A fent említett projekt magában foglalja harmadik felek licenszeit is, amelyek a GNU általános nyilvános licensz („General Public License” – GPL) 2. vagy 3. verziójának hatálya alá tartoznak.

Szerzői jog: Eltérő rendelkezés hiányában a következők alkalmazandók: Syslinux

Copyright 1994-2011 H. Peter Anvin et al - All Rights Reserved GRUB4DOS

Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.

Copyright © 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 Yoshinori K. Okuji TinyCore

(C) 2008,2009,2010,2011 Robert Shingledecker.

Ezek az eszközök, illetve az azokhoz csatolt más eszközök ingyenes szoftverek; ön tovább terjesztheti és/vagy módosíthatja ezeket a szoftvereket a Free Software Foundation által közzétett GNU általános nyilvános licensz feltételei szerint (a licensz 2. és 3. verziója).

Az általános nyilvános licensz 2. és 3. verziójának szövege az alábbi címen érhető el az engedélyes számára: http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html

 

Az általános nyilvános licensz vagy más hasonló ingyenes szoftverlicenszek alapján licenszbe adott, binárisan végrehajtható formátumban terjesztett szoftverek esetén a licensz előírja, hogy a forráskódot az engedélyes rendelkezésére kell bocsátani. Az engedélyes ezen a címen érheti el a forráskódot: http://acs.pandasoftware.com/eula/sc/tinycore.linux.zip

E licensz telepítése esetén az arra vonatkozó licenszfeltételek, valamint a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokkal és szerzői jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok is irányadók a jelen licenszmegállapodásban foglaltak mellett.

A szoftver annak reményében kerül terjesztésére, hogy hasznos eszköz lehet viszont nem tartozik hozzá SEMMILYEN GRANCIAVÁLLALÁS, sőt az adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos szavatosság sem. További részletekért kérjük tanulmányozza a GNU általános nyilvános licensz 2. és 3. verzióját.

Amennyiben a jelen pontban hivatkozott licenszfeltételek a jelen licenszmegállapodásban meghatározottaknál szélesebb körű jogokat biztosítanak az engedélyes számára, ezek a jogok az adott licenszfeltételek szerint licenszbe adott szoftverek vagy szoftverrészek tekintetében elsőbbséget élveznek a jelen megállapodásban biztosított jogokkal szemben.

Panda Security, S.L.

Gran Via D. Diego Lopez de Haro 4 48001 Bilbao, Spanyolország

Telefon: +34 94 425 11 00 Fax:+ 34 94 424 46 97

Email cím: info@es.pandasecurity.com  Panda Security 2013